Miljøkortlægning

Miljøkortlægning

En af Garde Miljøs kerneydelser er miljøkortlægninger af alle typer bygninger, hvor vi foretager undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygninger, der skal nedrives eller renoveres. 

Ved nedrivning skal der altid laves en miljøkortlægning. Det gælder uanset, hvornår bygningen er opført eller renoveret. Resultatet af undersøgelsen har nemlig betydning for arbejdsmiljøet, og hvordan byggeaffaldet skal håndteres, sorteres og bortskaffes og dermed prisen på projektet.

Kortlægning i forbindelse med nedrivninger og større ombygninger er desuden lovpligtig. Rapporten skal bl.a. bruges ved ansøgning om nedrivningstilladelse samt ved anmeldelse af byggeaffald hos kommunen.

Hos Garde Miljø udfører vi hvert år et stort antal kortlægninger, og vi kender de forskellige kommuners krav til rapporten.

Få et tilbud

Miljøkortlægning

Sådan gør vi

Vi udtager prøver af de bygningsdele, der kan indeholde farlige stoffer, og sender dem til analyse på et akkrediteret laboratorium. Nogle steder kan undersøgelsen være destruktiv, idet vi f.eks. må sende stykker af fliser til analyse. Når resultaterne foreligger, udarbejder vi en professionel rapport, der opfylder alle krav til miljøkortlægning - herunder klassificering af affaldstyperne.

Når Garde Miljø udarbejder kortlægningen på din sag, er du sikker på at:

 • Få en uvildig bedømmelse af dit hus. Vi har ikke økonomiske interesser i udfaldet af kortlægningen.

 

 • Få en rapport, der er overskuelig og anvendelig for de udførende nedbrydningsarbejdere.
 • Få materialeanalyser til kostpris. Vi har derfor ingen interesse i at tage flere prøver, end der er fagligt belæg for.

Med en god kortlægning minimerer du desuden risikoen for uforudsete udgifter.

Kravet om miljøkortlægning fremgår af Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Få et tilbud

"En god miljøkortlægning sikrer, at du kommer godt fra start, og risikoen for udgifter til ekstraarbejder under nedrivningen minimeres"

Ulrik Heitmann - Adm. direktør

Vi svarer på dine spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål og svar vedrørende miljøfarlige stoffer og vores ydelser. Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Gå til FAQ

Hvilke miljøfarlige stoffer undersøges der for?

PCB

PCB er en forkortelse for poly-chlorerede biphenyler. PCB er en blødgører og brandhæmmer og er en af verdens farligste miljøgifte. PCB er blevet brugt i byggerier fra 1950’erne frem til 1977, hvor det blev forbudt i åben anvendelse. I 1986 blev det ligeledes forbudt at anvende PCB i lukkede systemer som kondensatorer i lysrørsarmaturer og i hydraulikolie i elevatorhejs.

PCB findes i stort set alle byggematerialer fra før 1980 som maling, lak, gulvbelægninger, bløde fuger, kantforsegling ved ældre termoruder m.v.

PCB er et flygtigt stof, som kan smitte til indeluften. PCB er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Klorparaffiner

Klorparaffiner er en erstatning for PCB, som anvendes i årene frem til 2001. Klorparaffiner opdeles i tre kategorier: Langkædede (C18-C30), mellemkædede (C14-C17) og kortkædede (C10–C13). Det er summen af de kort- og mellemkædede klorparaffiner, som bestemmer, om et stof er forurenet eller farlig med klorparaffiner.

Klorparaffiner er ikke et flygtigt stof som PCB og smitter ikke til andre materialer eller indeluften.

Kortkædede (C10-C13) klorparaffiner anses som værende kræftfremkaldende. Ved håndtering af materialer med klorparaffiner anvendes samme forholdsregler som ved PCB.

Tungmetaller

Der undersøges for 8 tungmetaller. Tungmetalpakken består af arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel og zink. Tungmetaller er bundet i de materialer de optræder i og spredes først til luften ved bearbejdning. Der findes tungmetaller i mange materialer – også materialer af nyere dato.  

Asbest

Asbest er benævnelsen på en gruppe naturligt forekommende tråde- og nåleformede mineraler, som har fundet anvendelse i byggeriet, blandt andet på grund af deres mange kvaliteter som evnen til at modstå varme, isoleringsevne og holder ofte i mange år grundet fibrenes armerende effekt.

Indånding af asbestfibre kan medføre alvorlige luftvejssygdomme som lungekræft, lungehindekræft og andre kræftrelaterede sygdomme.

Hvor finder jeg mere information om miljø og nedrivning?

Vi har samlet en håndfuld nyttige links, så du kan læse mere om de miljøfarlige stoffer, og hvordan de skal håndteres, når du nedriver eller renoverer en ejendom.

Asbest-huset.dk

renover-sikkert.dk

BFA Bygge & Anlæg - arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen - bfa-ba.dk

Asbestvejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

PCB-vejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

Blyvejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

Støv-vejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

Kan jeg aflevere materialeprøver til jer?

Nej. Vi modtager ikke materialeprøver til analyse. Vi tilbyder i stedet at køre ud til dig og udtage prøverne. Så er du sikker på, at prøverne lever op til laboratoriets krav. 

Hvor findes de miljøfarlige stoffer i byggeriet?

I forbindelse med en miljøkortlægning undersøges det, hvilke miljøfarlige stoffer der findes i byggeriet.

Herunder kan du se, hvilke miljøfarlige stoffer der kan findes i forskellige bygningsdele i forbindelse med nedrivning eller renovering.

Asbest er anvendt i bl.a.:

 • Bøgeplader i fibercement frem til ca. 1988
 • Cementskiferplader frem til ca. 1986
 • Tagpap frem til ca. 1980
 • Fliseklæb frem til ca. 1980
 • Klæber ved gulvbelægninger frem til ca. 1980
 • Rørisolering som kiselgur frem til ca. 1980
 • Loft-, facade- og tagplader i fibercement frem til ca. 1990
 • Kit ved termoruder frem til 1980
 • Indfarvet beton anvendt på gulve frem til 1980

PCB er anvendt i bl.a.:

 • Maling og lak frem til 1980
 • Alle former for bløde gulvbelægninger frem til 1980
 • Bløde fuger ved vinduer, døre og elementer frem til 1980
 • Termoruder/kantforsegling perioden 1950-1977
 • Kit ved termoruder frem til 1980
 • Tapeter frem til 1980
 • PCB i kondensatorer ved lysarmaturer frem til 1986.

Klorparaffiner er anvendt i bl.a.:

 • Alle former for bløde gulvbelægninger frem til 2001
 • Bløde fuger ved vinduer, døre og elementer frem til 2001
 • Tungmetaller er anvendt i bl.a.:
 • Maling og lak frem til i dag.
 • Bløde fuger ved vinduer, døre og elementer frem til 1980.
 • Gulvbelægninger som vinyl og linoleum frem til i dag.
 • Glaserede fliser frem til i dag.

PAH og kulbrinter er anvendt i bl.a.:

 • Tagpap frem til i dag.
 • Vindpap frem til i dag.
 • Sokkelmaling frem til i dag.

Hvorfor kan jeg ikke bestille en skimmelundersøgelse?

Vi udfører kun skimmelundersøgelser for kommuner og andre offentlige myndigheder. Derved undgår vi interessekonflikter, når vi bistår kommunerne med deres tilsynspligt i forhold til usunde boliger. 

Vi henviser derfor til andre virksomheder, som tilbyder skimmelundersøgelser for private og udlejere.

Hvad koster en miljøkortlægning?

Prisen på en miljøkortlægning afhænger af flere faktorer: Bygningernes størrelse, alder og beskaffenhed har betydning for, hvor mange materialeprøver og -analyser der skal laves. Vi giver gerne en fast pris på din miljøkortlægning og kan tilbyde nogle af de billigste materialeanalyser på markedet.

Gå til FAQ

Få et tilbud på Miljøkortlægning

Tilføj evt. facadefoto og oversigtsfoto af rummene (køkken/bad/opholdsrum)
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble